زائرسرای منوّر چهارده معصوم (ع) مشهد مقدس

مساعدت در احداث بنای جدید